Kişisel Verilerin Korunması
Ekin Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Tıp Merkezi / İşleten Tüzel Kişilik
Özel Ekin Tıp Merkezi / Ekin Doruk Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Ekin Tıp Merkezi tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

 1. Ekin Tıp Merkezi Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
  Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:
  – adınız, soyadınız,
  – T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
  – doğum yeri ve tarihiniz,
  – cinsiyetiniz,
  – medeni durumunuz,
  – adresiniz,
  – telefon numaranız,
  – e-posta adresiniz,
  – Ekin Tıp Merkezi tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
  – ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
  – özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
  – Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
  – laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
  – bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız ya da SMS kayıtlarınız,
  – tıp merkezimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
  – ekintipmerkezi.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
  – e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:
  a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
  b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
  c. Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
  d. Ekin Tıp Merkezi’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
  e. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
  f. Faturalandırma yapılması;
  g. Kimliğinizin doğrulanması;
  h. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
  i. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
  j. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
  k. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
  l. Ekin Tıp Merkezi’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
  m. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
  n. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
  o. İlaç veya tıbbi cihaz temini.
  Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.
 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
  KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Atakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; eczane, medikal malzeme satmaya yetkili firma ya da optisyenlik hizmeti sunan firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Ekin Tıp Merkezi’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.
 5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  Kişisel verilerinizin Ekin Tıp Merkezi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz tıp merkezi adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya ekintipmerkezi@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile ileterek kişisel verilerinizin;
  a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Ekin Tıp Merkezi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
  h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Ekin Tıp Merkezi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ekin Tıp Merkezi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK Erişim/Bilgi Talep Formu